การสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibrate

การวัดค่าเครื่องมือที่ใช้งานให้มีมาตรฐาน

Boom Lift