ความสูง Platform Height

ความสูงจากพื้นดินถึงพื้นกระเช้า