ตัวกระเช้า Basket

ตัวกระเช้าอยู่ข้างบน สำหรับให้คนขึ้นไปทำงานที่สูง