ตัวเชื่อม Connector

เป็นลักษณะตัวเชื่อมต่อระหว่างสายตัวผู้กับตัวเมีย ปลั๊กตัวผู้มาเสียบต่อ โดยจำนวนรูเท่ากับขาของปลั๊กตัวคู่กัน

General