ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า (กระแสสลับเป็นกระแสตรง) AC DC converter

เพื่อแปลงรูปคลื่นกระแสสลับเปลี่ยนจากขนาดเฉพาะและความถี่เฉพาะเป้นรูปคลื่นกระแสสลับที่มีขนาดและความถี่แตกต่างกัน

General