มอเตอร์ แปรงถ่าน Brush Motor

ถ้าไม่มีแปรงถ่านมอเตอร์จะไม่ทำงาน และถ้าตัวทุ่นไม่เท่ากันแปรงถ่านก็จะไม่ทำงาน

Boom Lift