วงจรไฟฟ้า Electric Circuit

วงจรไฟฟ้า, ตัวนำไฟฟ้าหรือระบบของตัวนำไฟฟ้า  ซึ่งนำมาต่อกันเพื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ 

General