สกรู Screw

สิ่งที่เป็นเกลียว, สลักเกลียว

General