สวิทซ์ฉุกเฉิน Emergenecy Switch

หากมีเหตุฉุกเฉิน ให้ปิดสวิทซ์ทันที (สวิทซ์หัวสีแดง)

General