หลอดอิเล็กตรอน (ไดโอด) Diode

อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีขั้วไฟฟ้า 2 ขั้นยอมให้กระแสไหลผ่านได้ทางเดียวใช้เป็นเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยมีหลายชนิด

General