เต้าเสียบ Socket

ปลั๊กตัวเมีย, ช่องเสียบ

General