โลหะที่เด้งได้ Spring

คือส่วนของโลหะทีม้วนรอบเป็นวงกลมเพื่อที่จะทำให้ยืดหยุ่นได้

General

Boom Lift

Skymaster

Boom & Scissors

Scissors Lift

Truck Crane