ไฟแวป Strobe Beacon, Flashing Beacon

สัญญาณไฟฉุกเฉิน

Boom Lift