ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การนำส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

Work Place: โทเคน สำนักงานใหญ่ สมุทรปราการ
Date: Oct 2022
Purpose: การนำส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
Feedback: โดยส่วนมากบริษัทที่ให้บริการในประเทศไทยต้องให้ลูกค้าหักภาษี ณ ที่จ่าย และชำระภาษีให้กับสำนักงานสรรพากร เป็นค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 1% ค่าบริการ 3% และค่าเช่า 5%
Comment: ปัจจุบันมีลูกค้าบางท่านไม่ส่งหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย (ภงด53) ทั้งที่มีการหัก ณ ที่จ่ายเอาไว้ และโอนเงินตามจำนวนหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับโทเคน ทางเราจึงมีการปรึกษากับกรมสรรพากร และได้รับคำแนะนำว่า ลูกค้าสามารถจัดส่ง ภงด.53 มาเป็นไฟล์ PDF ให้ทางเราได้ทางอีเมลหรือไลน์ (เอกสารตัวจริงส่งทางไปรษณีย์) จากนั้นทางเราจึงจะนำส่งตันฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า ดังนั้นทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งมาตันฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หากยังไม่ได้รับ ภงด53 ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือในครั้งนี้
URL: https://www.token-thailand.com