ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

弊社新オフィスの現場風景

Machine: Boom Lift Genie Z51 Engine
Work Place: Samutprakarn Bangna Trad 26.5km
Date: Mar 2021
Purpose: 弊社新オフィスの現場風景
Feedback: 自社の事務所の建設に、自社の高所作業車が使われております。 順調にいけば、5月1日をもって移転予定でございます。
Comment: 詳細は、https://www.token-thailand.com/about_token/ をご確認ください。
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/