ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งเพดาน

Machine: Scissors Lift JLG 3246GS
Work Place: ชลบรี
Date: Dec 2019
Purpose: ลูกค้าต้องการใช้พื้นที่สูงสุดของตัวรถมีปัญหาเรื่องการขึ้นลงที่ผิดปกติ ทางเราแจ้งถึงวิธีการใช้งานจนเป็นที่พอใจของลูกค้า
Feedback: รถรุ่นScissors Lift JLG 3246GS สามารถเลือก การทำงานได้ใน 2 ระดับ คือ 1)Zone A ถ้าลูกค้าใช้ความสูงที่ 7.9M. น้ำหนักบนกระเช้าจะรับได้ที่ 454kg. และ 2)Zone B ถ้าลูกค้าใช้ความสูงที่ 9.68M. น้ำหนักบนกระเช้าจะรับได้ที่ 317kg
Comment: ในกรณีที่ลูกค้าทำงานในพื้นที่ความสูงเท่าไหร่ควรเลือกหมวดการทำงานของรถให้เหมาะสมกับการทำงาน
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/