สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การนำส่งหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

ตามคำแนะนำของกรมสรรพากร
ลูกค้าสามารถส่งมาเป็นไฟล์ PDF ได้ทาง E-Mail หรือ Line
(เอกสารตัวจริงส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ บ.โทเคน)
โทเคนขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่ง ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หากยังไม่ได้รับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายจากลูกค้า
TIPS กลับไปที่รายการ