สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

เอกสารที่จำเป็นสำหรับเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้รถกระเช้า

1. แบบรับรองเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง (มีอายุ 1 ปี เดิมใช้ชื่อ ปจ.2) รวมถึงรถกระเช้าชนิดต่างๆ โดยเอกสารนี้จะออกโดยวิศวกรเครื่องกลระดับภาคีขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และได้ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นผู้ตรวจปั้นจั่นและเครื่องจักรจากจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้มีสิทธิ์ตรวจสภาพรถเท่านั้น เพื่อรับรองว่ารถมีความปลอดภัยพร้อมสำหรับใช้งาน หากไม่มีเอกสารดังกล่าวบางหน่วยงานออาจก็ไม่อนุญาตให้ใช้รถกระเช้าเข้าทำงาน

2. ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมทักษะการใช้รถกระเช้า หรือใบเซอร์ ปัจจุบันในประเทศไทยนั้นใบรับรองจะไม่ได้ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งทางบริษัทที่ให้เช่ารถกระเช้าในแต่ละแห่งจะเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมและออกใบรับรองให้แก่ผู้ใช้รถกระเช้า โดยบริษัทโทเคนมีการออกใบรับรองให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรและการใช้งานพื้นฐานที่บริษัท และขอแจ้งให้ทราบว่าใบรับรองที่ออกให้นั้นจะสามารถใช้ได้กับรถกระเช้าของโทเคนเท่านั้น
TIPS กลับไปที่รายการ