สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

Slide-out Extension Deck การเพิ่มพื้นที่กระเช้า X-Lift

ยกตัวอย่าง เช่น ขากรรไกรความสูง 10 เมตร ความสูงใช้งานอยู่ที่ 12 เมตร ปกติจะรับน้ำหนักได้ 318 กิโลกรัม (คือรูปA) ถ้าขยายพื้นกระเช้าออก ตรงส่วนพื้นเดิม(คือส่วนC) จะรับน้ำหนักได้ลดลงเหลือ 204 กิโลกรัม และส่วนพื้นที่ยืดออก(คือส่วนB)จะรับน้ำหนักได้แค่ 113กิโลกรัม หรือจากปกติที่รับน้ำหนักได้ 300 กิโลกรัม เป็นแบ่งออกเป็น 200 และ 100กิโลกรัม โดยน้ำหนักบรรทุกของแพลตฟอร์มจะแตกต่างกันไปตามรุ่น แต่ส่วนที่ยืดออกจะเท่ากันหมด คือ 113กิโลกรัม
TIPS กลับไปที่รายการ