TOKEN THAILAND > บัญชีคำศัพท์ / Dictionary > Boom Lift > Check Valve วาล์วกันย้อนกลับ

Check Valve วาล์วกันย้อนกลับ

คืออุปกรณ์ในระบบการไหล ทำหน้าที่ควบคุมให้น้ำไหลไปในทิศทางเดียว ป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลย้อนกลับเมื่อปั๊มน้ำหยุดทำงาน ใช้ติดตั้งคู่กับปั๊มน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าตัวปั๊มเมื่อไม่มีการเปิดใช้น้ำ