บัญชีคำศัพท์/ Dictionary

General

Boom Lift

Skymaster

Boom & Scissors

Scissors Lift

Truck Crane