TOKEN THAILAND > บัญชีคำศัพท์ / Dictionary > Scissors Lift > G Con กล่องคอนโทรลด้านล่าง

G Con กล่องคอนโทรลด้านล่าง

ตัวกรรไกรของจีนี่สามารถบังคับข้างบน,ข้างล่างได้ ข้างบนเรียก P Con ข้างล่างเรียก G Con