ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การใช้งาน Genie Z80

Machine: Genie Scissors Lift Z80 FE
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Mar 2022
Purpose: งานก่อสร้างผนังภายนอก
Feedback: ที่ผ่านมามีลูกค้าที่ใช้งาน Z80 โดยไม่ทราบวิธีการใช้งานหรือยังไม่ได้รับการอบรมการใช้งาน จึงทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง เช่น การควบคุมรถและระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงอาจส่งผลทำให้ระบบเซฟตี้หยุดการทำงานและไม่สามารถใช้งานได้
Comment: ทางโทเคนจึงมีการบริการอบรมฟรี และแนะนำข้อควรระวังสำหรับการใช้งาน Z80 ดังนี้ พื้นที่ต้องไม่มีความลาดชันหรือเอียง เมื่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์สูงเกิน 150 องศาระบบเซฟตี้จะตัด ลูกค้าสามารถเปิดฝาเพื่อระบายความร้อนได้ และเชื้อเพลิง(น้ำมัน) ต้องมีอยู่เศษ 1 ส่วน 4 ของถัง ฯลฯ
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/