ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานก่อสร้างอาคาร

Machine: Boom Lift Genie Z80/60
Work Place: พระนครศรีอยุธยา
Date: Jul 2023
Purpose: งานก่อสร้างอาคาร
Feedback: หน้างานพื้นที่ก่อสรา้งใหม่ค่อนข้างแคย แต่ลูกค้าเช่ารถบูมลิฟท์ 24 เมตร ใช้งาน ซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ทางเราจึงมีการสอบถามลูกค้าถึงการใช้งานดังกล่าว
Comment: บูมลิฟท์ Z-80/60 ความสูง 24 ม. และระยะการทำงาน 18.29 ม. เนื่องจากพื้นที่หน้างานมีวัสดุก่อสร้างกีดขวางและไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้อย่างอิสระ จึงต้องจอดรถตรงจุดที่สามารถจอดได้และยื่นกระเช้าเข้าทำงานผ่านสิ่งกีดขวาง
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/genie_z80_60/