สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ขอบเขตการทำงาน รถกระเช้า Skymaster

  1. ลูกค้าต้องทราบความสูงที่ต้องการทำงาน
  2. ลูกค้าเช็คพื้นที่ระยะห่างของจุดจอดรถและพื้นที่ทำงาน
  3. เจ้าหน้าที่จะแนะนำความสูงของตัวรถให้เหมาะสมกับพื้นการทำงานของลูกค้า เช่น พื้นที่มีระยะห่าง 10 เมตร ความสูงที่ต้องการทำงาน 15 เมตร ลูกค้าต้องใช้ Skymaster 22M.
TIPS กลับไปที่รายการ