สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ตัวบอกระดับแบตเตอรี่ และ การเช็คระดับแบตเตอรี่ JLG 3246ES

  1. ตำแหน่ง MDI
  2. ตำแหน่งแสดงรหัสข้อผิดพลาด
  3. สัญญลักษณ์แสดงข้อผิดพลาด
  4. LED แสดงข้อผิดพลาด
  5. LED แสดงระดับแบตเตอรี่

การเช็คระดับแบตเตอรี่

จากคอนโทรลบนกระเช้า ตำแหน่งหมายเลข 5 สามารถดูระดับแบตเตอรี่ได้โดย ไฟจะแสดงทุกดวงและลดระดับลงเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยลงจะดับจากขวาไปซ้าย โดยหากเหลือไฟแดงดวงเดี่ยว ไฟจะเหลือ ระดับ 20% แต่หากไฟแดงกระพริบ เครื่องจะสามารถใช้ต่อได้อีกประมาณ 10 นาที
TIPS กลับไปที่รายการ