สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ตัวบอกระดับแบตเตอรี่ และ การเช็คระดับแบตเตอรี่ JLG 3246ES

ตัวบอกระดับแบตเตอรี่ และ บอกรหัสผิดพลาด 1. ตำแหน่ง MDI 2. ตำแหน่งแสดงรหัสข้อผิดพลาด 3. สัญญลักษณ์แสดงข้อผิดพลาด 4. LED แสดงข้อผิดพลาด 5. LED แสดงระดับแบตเตอรี่ การเช็คระดับแบตเตอรี่ จากคอนโทรลบนกระเช้า ตำแหน่งหมายเลข 5 สามารถดูระดับแบตเตอรี่ได้โดย ไฟจะแสดงทุกดวงและลดระดับลงเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยลงจะดับจากขวาไปซ้าย โดยหากเหลือไฟแดงดวงเดี่ยว ไฟจะเหลือ ระดับ 20% แต่หากไฟแดงกระพริบ เครื่องจะสามารถใช้ต่อได้อีกประมาณ 10 นาที
TIPS กลับไปที่รายการ