สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

รถกระเช้า – กฎหมาย

รถกระเช้าของ โทเคน ได้มีการจดทะเบียนขนส่งตามกฏหมายอย่างถูกต้องทุกคัน เมื่อโดนตำรวจเรียกระหว่างการขนส่ง ในข้อหาส่วนหน้ายื่น พนักงานขับรถสามารถนำเอกสารให้ตำรวจพร้อมชี้แจ้งข้อกฏหมาย ดังนี้
  1. ลักษณะรถบรรทุกของโทเคน เป็นรถบรรทุกประเภทเฉพาะกิจ
  2. ตำรวจใช้ พรบ.หน้าที่ 7 มาตราที่ 18 ระบุไว้ว่า “รถที่ใช้บรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของ จะใช้บรรทุกในลักษณะใดโดยรถชนิดหรือประเภทใดให้เป็นไปตามกระทรวง”
  3. กฎกระทรวงหน้าที่ 46 ข้อที่ 5 ระบุไว้ว่า “รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 5 คือ รถบรรทุกเฉพาะกิจ”
  4. หน้า 69 ข้อที่ 4 ส่วนยื่นหน้าไม่เกินกึ่งหนึ่งของช่วงล้อ
  5. ส่วนยื่นหน้าที่กฎหมายกำหนด คือไม่เกินกึ่งหนึ่งของช่วงล้อ คิดเป็น ช่วงล้อ3.87 เมตร = กึ่งหนึ่งของช่วงล้อ คือ 1.93 เมตร
ดังนั้นส่วนยื่นหน้าของรถโทเคน 1.30 เมตร จึงไม่ผิดกฎหมาย
TIPS กลับไปที่รายการ