สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

วิธีการกางขาช้างพื้นที่แคบของรถกระเช้า Skymaster

การกางขาช้างเพื่อการทำงานในที่แคบ
รถกระเช้า Skymaster มีขาช้างทั้งหมด 4 ขา หน้าซ้าย/หลังซ้าย และหน้าขวา/หลังขวา ในกรณีที่ต้องการยื่นกระเช้าทำงานไปทางด้านใดด้านหนึ่ง จะต้องกางขาช้าง หน้าและหลังของด้านนั้น ให้สุดอยู่ในระดับ MAX ส่วนขาช้างอีกด้านให้กางอยู่ในระดับ Mid 1 เป็นอย่างต่ำ
TIPS กลับไปที่รายการ