สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

วิธีปิดเสียงสัญญาณ JLG/Genie/Sinoboom

สำหรับลูกค้าที่เช่ารถไปใช้ในพื้นที่ เช่น คอนโด โรงเรียน หรือพื้นที่ที่ห้ามส่งเสียงดัง ลูกค้าสามารถถอดสายคอนเน็คเนคเตอร์ลำโพง เพื่อปิดเสียงสัญญาณได้ และหลังจากใช้งานเสร็จกรุณาเสียบสายคอนเน็คเตอร์กลับเข้าที่เดิมก่อนส่งคืนรถ ข้อควรระวังการปิดเสัยงสัญญาณแจ้งเตือนดังกล่าว อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานได้ ทางโทเคนจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
TIPS กลับไปที่รายการ