สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

Mast Lift P-Con and ระดับแบตเตอรี่ (ML10EJ)

ชุดควบคุมการทา งานบนกระเช้า
 1. สวิทซ์เริ่มกำรทำงาน
 2. จอยเคลื่อนที่และเลี้ยว
 3. สวิทซ์เลี้ยวซ้าย
 4. สวิทซ์เลี้ยวขวา
 5. ปุ่มเลือกควบคุมแมส7เอวสวิง
 6. แตร
 7. สวิทซ์หยุดฉุกเฉิน
 8. เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
 9. เคลื่อนที่ไปข้างหลัง
 10. จอแสดงผล
 11. ปุ่มเลือกเคลื่อนที่
 12. ปุ่มเลือกควบคุมจิ๊บ
การเช็คระดับแบตเตอรี่ จากคอนโทรลบนกระเช้า ตำแหน่งหมายเลข 9 สามารถดูระดับแบตเตอรี่ได้โดย ไฟจะแสดงทุกดวงและลดระดับลงเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยลงโดยจะหายไปทีละขีด โดยหากเหลือจำนวน 2 ขีด ไฟจะเหลือ ระดับ20% แนะนำควรนำเครื่องไปชาร์จแบตเตอรี่
TIPS กลับไปที่รายการ