สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ข้อควรระวังการของ Genie Z80/60

เมื่อมีไฟแสดงขอบเขตแจ้งเตือนเครื่องขัดข้องให้ปฏิบัติดังนี้>br>
  1. ไฟแสดงบูมหลักส่วนล่างกะพริบ: ลดระดับบูมที่ 1 ลงจนไฟแสดงดับ
  2. ไฟแสดงเครื่องไม่ได้ระดับกะพริบ: เสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อไฟกะพริบ ขยับเครื่องให้อยู่บนพื้นผิวที่มั่นคง และอยู่ในระดับเดียวกัน
  3. ไฟกระเช้าไม่ได้ระดับกะพริบ: เสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อไฟกะพริบ สวิตช์สลับระดับกระเช้าจะทำงานในทิศทางที่จะทำให้ระดับกระเช้าเท่ากันเท่านั้น ปรับระดับกระเช้าให้เท่ากันจนไฟแสดงดับ
TIPS กลับไปที่รายการ